Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘موسیقی، اجتماعی، هویت ایرانی، سرود ای ایران’

ای ایـران ای مـرز پـر گُهر

ای خاکت سرچـــشمه هنر
دور از تو اندیـشــۀ بــــدان

پایـنـده مـانــی تـو جـاودان…

برای معرفی هر چیزی معمولاً می‌رویم دنبال نشانه‌هایی که بتواند بخوبی بیانگر گوشه‌هایی از آنچه باشد که برای معرفی کردنش لازم داریم. در مورد سرود جاودانه «ای ایران» هم نوشته‌هایی نغز از این دست نوشته هوشنگ سامانی « ای ایران، فریاد مشترک ایرانیان» جایی برای دوباره نویسی من و الکن ماندن کلام نمی‌گذارد. پس بخوانیدش تا با این جاودانه ایرانی در شصت و پنجمین سالگرد خلق شدنش همراه شوید و به بهانه پاسداشت یاد خالقانش دوباره زیر لب زمزه‌اش کنیم و سرشار از حس میهن‌پرستی شویم. خصوصاً در این روزها که سرشار از حس ایرانی بودن هستیم. و ملموس‌تر از همیشه می‌توانیم با خالقین این اثر جاودانه و در احساس‌شان شریک باشیم.

Read Full Post »