Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شخصی، سفر، آذربایجان، مسافرت’

بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی!!!

ما هم به این گفته شیخ لبیک گفتیم و برای اینکه حسابی پخته‌تر شویم چند روزی به سفر می‌رویم. اگر شما دلتنگ ما نمی‌شوید، ولی ما دلتنگ‌تان می‌شویم. فرصتی دست داد و اینترنت پیدا کردم بی‌خبرتان نمی‌گذارم. به سرزمین اهورایی آذربایجان می‌روم.

Read Full Post »