Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شخصی، اجتماعی، سیاست، زندگی ایرانی’

عنتر رقصانی معرکه‌گیران و خیمه ‌شب‌بازان را این روزها از کنج زندگی نگاه می‌کنم، حرفی برای گفتن نیست فقط باید منتظر بود تا زمانش برسد…

Read Full Post »