Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شخصی، اجتماعی، حماسه خس و خاشاک، زندگی ایرانی’

یادتون هست چند روز قبل نوشته بودم:

و

آزادی

این درفش پاره پاره از جور ستمگران

هنوز در اوج اهتزاز است

همچون تندر و برق

در برابر باد…

امشب هم آزادی این درفش پاره پاره  از جور ستمگران… با رقص مرگِ‌ش بر چوبه دار… همچنان در اوج اهتزاز است… در برابر باد…

Read Full Post »