Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘سیاسی، اجتماعی، عمومی’

چه کسی می‌گوید که گرانی اینجاست؟!!

دوره دوره ارزانیست، چه شرافت ارزان!!!

و دروغ از همه چیز ارزانتر…

آبرو قیمت یک عمر تکه‌ی نان و

چه تخفیف بزرگی خورده است

قیمت هر انسان!!!


فکر کردن هم در موردش سخت است، چه رسد که در موردش بخواهی بنویسی. نمی‌دونم در پس این یکی چه سناریوئی نوشته شده، به فرض هم که حقیقت چیزی جز نقص فنی و… نباشد. اما همچنان انگشت نشانه به سمت کسانی‌ است که با بی‌خردی‌شان مسبب از دست رفتن جان‌ها بدین راحتی می‌شوند، و داغ عزیزانی که بر تن و روح این ملت حک می‌شود.

حکایت این روزهای وطنم و مردمانش و سهم‌شان از زندگی کردن در این سرزمین پرآشوب، سخنی از مورخ فرانسوی آناتول فرانس است که به نقل از حکمای پارس گفت:


» انسان‌هایی به دنیا آمدند، زندگی کردند، رنج بردند و مردند؟»


Read Full Post »