Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘زبان مادری، کلمه، آزادی، اجتماعی’

بهترین کلمه‌ای که در زبان مادری‌م یاد گرفتم این هست،

« آ ز ا د ی «

هر انسانی در زبان مادری‌ش کلماتی را یاد می‌گیرد برای ارتباط با دیگران، در چهارچوب قراردادهای جغرافیای زندگی‌ش. خیلی از کلمات هم هستند که تنها در یک محل و در یک زبان معنی پیدا می‌کنند و سخت هست تعمیم دادنشان به کلمه‌ای مشابه در زبانی دیگر، اما بعضی کلمات هستند که درست است که مثل کلمه‌های دیگر تنها یک کلمه متشکل از چند حرف هستند، اما در پَس‌ خود دنیایی از حروف، کلمات، جملات، معانی، مکتب‌ها و در نهایت قاموس زندگی را حمل می‌کنند؛

و آزادی یکی از این معدود کلمات هست…

کلمه‌ای زیبا و حُر که ذاتش بخوبی با معنی‌ش درآمیخته و فراتر از محدودیت‌های زبان مادری در هر منطقه و جغرافیایی از ازل تا به ابد باقی‌ست، جاودان همچون آزادی…

پی‌نوشت: به بهانه 21 ماه فوریه، روز جهانی پاسداشت زبان مادری… بنظرم می‌آید هر ایرانی خیلی مدیون این زبان مادری‌ش هست.

Read Full Post »