Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘درخواست کمک’

متن زیر از ایمیل ارسالی یکی از دوستان‌م هست. به چرایی ماجرا و راست و غیرش کاری ندارم، فقط حس امید و هدفی که پشت این کار هست قابل تحسین می‌باشد، اگر حس‌تان همراهی کرد این متن را منتشر کنید حالا اگر از طریق ایمیل هم نشد از هر طریقی که ممکن‌تان هست و صلاح می‌دانید…

حتماً حتماً حتماً حتماً تا انتها بخونید:

رقص آرام
This is a poem

این شعر توسط یک نوجوان متبلا به سرطان نوشته شده است..
written by a teenager with cancer.
او مایل است بداند چند نفرشعر او را می‌خوانند…

She wants to see how many people get her poem…

این کل شعر اوست. لطفاً آن ‌را برای دیگران هم ارسال کنید.
It is quite the poem. Please pass it on.
این شعر را این دختر بسیار جوان در حالی که آخرین روزهای زندگی‌اش را سپری می‌کند در بیمارستان نیویورک نگاشته است.

This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital.
و آن‌ را یکی از پزشکان بیمارستان فرستاده است. تقاضا داریم مطلب بعد از شعر را نیز به دقت بخوانید

It was sent by a medical doctor – Make sure to read what is in the closing statement
AFTER THE POEM.

رقص آرام
This is a poem

آیا تا به حال به کودکان نگریسته‌اید

Have you ever watched kids

در حالیکه به بازی «چرخ چرخ» مشغولند؟

On a merry-go-round

و یا به صدای باران گوش فرا داده‌اید،

Or listened to the rain

آن زمان که قطراتش به زمین برخورد می‌کند؟

Slapping on the ground

تا بحال بدنبال پروانه‌ای دویده‌اید، آن زمان که نامنظم و بی‌هدف به چپ و راست پرواز می‌کند؟

Ever followed a butterfly’s erratic flight

یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته‌اید، آن زمان که در مغرب فرو می‌رود؟

Or gazed at the sun into the fading night

کمی آرام تر حرکت کنید.

You better slow down.

اینقدر تند و سریع به رقص درنیایید.

Don’t dance so fast.

زمان کوتاه است.

Time is short.

موسیقی بزودی پایان خواهد یافت.

The music won’t last.

آیا روزها را شتابان پشت سر می‌گذارید؟
Do you run through each day On the fly

آنگاه که از کسی می‌پرسید حالت چطور است،

When you ask How are you
آیا پاسخ سؤال خود را می‌شنوید؟

Do you hear the reply

هنگامی که روز به پایان می‌رسد

When the day is done

آیا در رختخواب خود دراز می‌کشید

Do you lie in your bed

و اجازه می‌دهید که صدها کار ناتمام بیهوده و روزمره

With the next hundred chores
در کله شما رژه روند؟

Running through your head

سرعت خود را کم کنید. کم‌تر شتاب کنید…

You’d better slow down…

اینقدر تند و سریع به رقص در نیایید.

Don’t dance so fast.

زمان کوتاه است.

Time is short.

موسیقی دیری نخواهد پائید.

The music won’t last.

آیا تا بحال به کودک خود گفته اید،

Ever told your child,

«فردا این کار را خواهیم کرد؟»

We’ll do it tomorrow

و آنچنان شتابان بوده‌اید

And in your haste,

که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟

Not see his sorrow?

تا بحال آیا بدون تاثری

Ever lost touch,

اجازه داده‌اید دوستی‌ای به پایان رسد،

Let a good friendship die

فقط بدان سبب که هرگز وقت کافی ندارید؟

Cause you never had time

آیا هرگز به کسی تلفن زده‌اید فقط به این خاطر که به او بگویید: دوست من، سلام؟

or call and say,’Hi›

حال کمی سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید.

You’d better slow down.

اینقدر تند وسریع به رقص درنیایید.

Don’t dance so fast.

زمان کوتاه است.

Time is short.

موسیقی دیری نخواهد پایید.

The music won’t last.

آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می‌دوید،

When you run so fast to get somewhere
نیمی از لذت راه را بر خود حرام می‌کنید.

You miss half the fun of getting there.
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله بسر می‌رسانید،

When you worry and hurry through your day,
گویی هدیه‌ای را ناگشوده به کناری می‌نهید…

It is like an unopened gift….Thrown away.

زندگی که یک مسابقه دو نیست!

Life is not a race.
کمی آرام گیرید

Do take it slower

به موسیقی گوش بسپارید،

Hear the music
پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد.

Before the song is over.

ایمیل های فرستاده شده شمارش خواهد شد تا به حد نصاب برسد.

FORWARDED E-MAILS ARE TRACKED TO OBTAIN THE TOTAL COUNT.

دوستان عزیز: لطفاً این ایمیل را برای همه کسانی که می‌شناسید و حتی آنها که نمی‌شناسید بفرستید! این تقاضای دختری است که به خاطر سرطان بزودی جهان را بدرود خواهد گفت.

Dear All: PLEASE pass this mail on to everyone you know – even to those you don’t know! It is the request of a special girl who will soon leave this world due to cancer.

تنها 6 ماه دیگر از زندگی این دختر باقی مانده است و آخرین آرزوی او این است که می‌خواهد به همه بگوید زندگی را تمام و کمال زندگی کنند، کاری که او نمی‌تواند بکند…

This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will.

او هرگز نخواهد توانست در میهمانی پایان دبیرستان با دیگر دوستانش به رقص و پایکوبی بپردازد و یا ازدواج کند و خانواده‌ای تشکیل دهد.

She’ll never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a
family of her own.

شما با فرستادن این ایمیل به افراد دیگر می‌توانید کمی امید به او و خانواده‌اش هدیه کنید زیرا به ازای تعداد افرادی که این ایمیل به آنها فرستاده شود، انجمن سرطان آمریکا 3 سنت برای معالجه و بهبود او اختصاص خواهد داد.

By you sending this to as many people as
possible, you can give her and her family a little hope, because with every.Name that this is sent to, The American Cancer Society will donate 3 cents per name to her treatment and recovery plan…

من یک نفر این ایمیل را برای 500 نفر فرستاده است! اطمینان دارم شما می‌توانید آن را حداقل برای 5 یا 6 نفر بفرستید. لازم نیست از پول خود مایه بگذارید، تنها وقت خود را اختصاص دهید.

One guy sent this to 500 people! So I know that we can at least send it to 5 or 6. It’s not even your money, just your time!

PLEASE PASS ON AS A LAST REQUEST.

Read Full Post »